لیست قیمت غلتک GÜNEŞ

با توجه به سیاست های فروش این محصولات فقط به صورت کارتن فروخته میشوند، در صورت خرید بیش از ۵ کارتن جهت بهره وری از تخفیف بیشتر نسبت به ثبت نام خود از اینجا اقدام کنید

قلم مو دسته فسفری روزا
سایز ۱/۲
سایز ۳/۴
سایز ۱
سایز ۱/۵
سایز ۲
سایز ۲/۵
سایز ۳
سایز ۴

قلم مو دسته فسفری روزا

۷۸۰,۰۰۰ ریال۴,۳۲۰,۰۰۰ ریال
ابعاد نامعلوم
نوع محصول

سایز ۱/۲, سایز ۳/۴, سایز ۱, سایز ۱/۵, سایز ۲, سایز ۲/۵, سایز ۳, سایز ۴

قلم مو صادراتی روزا
سایز ۱
سایز ۱/۵
سایز ۲
سایز ۲/۵
سایز ۳
سایز ۴

قلم مو صادراتی روزا

۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال۴,۹۲۰,۰۰۰ ریال
ابعاد نامعلوم
نوع محصول

سایز ۱, سایز ۱/۵, سایز ۲, سایز ۲/۵, سایز ۳, سایز ۴

غلتک انگشتی GÜNEŞ ترکیه
سایز f7
سایز f10
سایز f15
سایز f20
سایز f25

غلتک انگشتی GÜNEŞ

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۷,۱۲۵,۰۰۰ ریال
ابعاد نامعلوم
نوع محصول

سایز f7, سایز f10, سایز f15, سایز f20, سایز f25

غلتک همه کاره GÜNEŞ ترکیه
سایز M20
سایز M25
سایز Big25

غلتک همه کاره GÜNEŞ

۹,۸۷۵,۰۰۰ ریال۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ابعاد نامعلوم
نوع محصول

سایز M20, سایز M25, سایز Big25

غلتک پلاستیک اکرلیک GÜNEŞ ترکیه
سایز P-M25
سایز P-Big25

غلتک پلاستیک اکرلیک GÜNEŞ

۱۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال
ابعاد نامعلوم
نوع محصول

سایز P-M20, سایز P-M25, سایز P-Big25

سایز ۱۰cm
سایز Big

غلتک اسفنجی همه کاره

۴۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع محصول

سایز ۱۰cm, سایز medium, سایز Big

غلتک اسفنجی پایه آب

۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سایز f7
سایز f10
سایز f15
سایز f20
سایز f25

یدک غلتک انگشتی

۲۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال۴۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال
نوع محصول

سایز f7, سایز f10, سایز f15, سایز f20, سایز f25

سایز M20
سایز M25
سایز Big25

یدک غلتک همه کاره

۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع محصول

سایز M20, سایز M25, سایز Big25

سایز P-M25
سایز P-Big25

یدک غلتک پلاستیک اکرلیک

۱۵,۱۲۰,۰۰۰ ریال۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال
نوع محصول

سایز P-M25, سایز P-Big25

دسته تلسکوپی غلتک

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال
سایز

۱/۵ متری آهنی, ۲ متری آهنی, ۲/۵ متری آهنی, ۳ متری آهنی, ۴ متری آهنی

یدک دسته کوچک غلتک

۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال
سایز

۱۰-۱۵ سانتی, ۲۰ سانتی مدیوم, ۲۵ سانتی بزرگ, ۲۵ سانتی مدیوم, ۵-۷ سانتی

سایز ۴۰
سایز ۶۰
سایز ۸۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۵۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۲۰

سنباده رول TJ 113

۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
نوع محصول

سایز ۴۰, سایز ۶۰, سایز ۸۰, سایز ۱۰۰, سایز ۱۲۰, سایز ۱۵۰, سایز ۱۸۰, سایز ۲۲۰

سمباده رول TJ 213
سایز ۶۰
سایز ۸۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۵۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۲۰
سایز ۴۰۰

سنباده رول TJ 213

۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
نوع محصول

سایز ۶۰, سایز ۸۰, سایز ۱۰۰, سایز ۱۲۰, سایز ۱۵۰, سایز ۱۸۰, سایز ۲۲۰, سایز ۴۰۰

سایز ۶۰
سایز ۸۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۵۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۲۰

سنباده پوستاب برگه ای پشت زرد

۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال
نوع محصول

سایز ۶۰, سایز ۸۰, سایز ۱۰۰, سایز ۱۲۰, سایز ۱۵۰, سایز ۱۸۰, سایز ۲۲۰

سایز ۶۰
سایز ۸۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۵۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۲۰
سایز ۲۴۰
+۱۱
سایز ۲۸۰
سایز ۳۲۰
سایز ۳۶۰
سایز ۴۰۰
سایز ۶۰۰
سایز ۸۰۰
سایز ۱۰۰۰
سایز ۱۵۰۰
سایز ۲۰۰۰
سایز ۲۵۰۰
سایز ۳۰۰۰

سنباده پوستاب برگه ای پشت آبی

۲,۹۷۵,۰۰۰ ریال۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال
نوع محصول

سایز ۶۰, سایز ۸۰, سایز ۱۰۰, سایز ۱۲۰, سایز ۱۵۰, سایز ۱۸۰, سایز ۲۲۰, سایز ۲۴۰, سایز ۲۸۰, سایز ۳۲۰, سایز ۳۶۰, سایز ۴۰۰, سایز ۶۰۰, سایز ۸۰۰, سایز ۱۰۰۰, سایز ۱۵۰۰, سایز ۲۰۰۰, سایز ۲۵۰۰, سایز ۳۰۰۰

سایز ۶۰
سایز ۸۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۵۰
سایز ۱۸۰

سنباده پوستاب کرکی گرد ۱۱۵mm

۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
ابعاد نامعلوم
نوع محصول

سایز ۶۰, سایز ۸۰, سایز ۱۰۰, سایز ۱۲۰, سایز ۱۵۰, سایز ۱۸۰

سایز ۶۰
سایز ۸۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۵۰
سایز ۱۸۰

سنباده پوستاب کرکی گرد ۱۸۰mm

۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ابعاد نامعلوم
نوع محصول

سایز ۶۰, سایز ۸۰, سایز ۱۰۰, سایز ۱۲۰, سایز ۱۵۰, سایز ۱۸۰

سنباده زیرکنیوم

نوع محصول

سایز ۴۰, سایز ۶۰, سایز ۸۰, سایز ۱۰۰, سایز ۱۲۰

قلم مو سموری کرم تخت روزا

نوع محصول

سایز ۱ – ۱۲, سایز ۱۱, سایز ۱۲

میلی متر ۱۰۰*۲/۵
میلی متر ۱۵۰*۲/۵
میلی متر ۲۰۰*۳/۶
میلی متر ۲۵۰*۳/۶
میلی متر ۳۰۰*۴
میلی متر ۴۰۰*۵

بست کمر بندی پلی آمید ترکیبی روزا

۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال۳۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
ابعاد نامعلوم
نوع محصول

میلی متر ۱۰۰*۲/۵, میلی متر ۱۵۰*۲/۵, میلی متر ۲۰۰*۳/۶, میلی متر ۲۵۰*۳/۶, میلی متر ۳۰۰*۴, میلی متر ۴۰۰*۵

میلی متر ۳۰۰*۴
میلی متر ۴۰۰*۵

بست کمر بندی پلی آمید روزا

۶۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال۶۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال
ابعاد نامعلوم
نوع محصول

میلی متر ۳۰۰*۴, میلی متر ۴۰۰*۵